PLANEJAMENT, GESTIÓ I PROJECTES URBANS


Redacció i seguiment de Plans d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i de Programes d'Actuació Urbanística Municipal (PAUM), així com les Modificacions Puntuals del planejament de qualsevol abast.

Redacció i seguiment de plans que tenen per objecte l'ordenació urbanística d'àmbits concrets, com són Plans Parcials, Plans de Millora Urbana, o Modificacions del planejament general que reordenen àmbits determinats, tant per iniciativa d'organismes públics, com juntes de compensació o promotors.
Redacció i seguiment de Plans Especials que tenen per objecte regulacions o proteccions específiques com són els Plans Especials i Catàlegs de Protecció de Patrimoni, o Plans Especials i Catàlegs de Masies i Cases Rurals.

Redacció i seguiment, de catàlegs de protecció del patrimoni o de masies i cases rurals. Confecció duna base de dades i, a partir d'ella, de les corresponents fitxes d'arquitectura, incorporant fotografies, plànols i emplaçaments, facilitant la gestió de patrimonio.

Redacció i seguiment fins al seu registre, de Reparcelacions i Compensacions. Informes de expropiació. Assessoria urbanística a litigis.

Projectes i direcció d’obra d’urbanització de nous polígons, d'urbanitzacions existents, o  reestructuracions de centres urbans consolidats, mitjançant projectes de peatonalització o humanització.

Anàlisi i digitalització, gràfica i de normativa, del planejament vigent en municipis, per a la posta en marxa del Sistema d’Informació Geogràfica. Cursos i conferencies d’iniciació a la tecnologia SIG.


ENGINYERIA I PAISATGE


La nostra trajectòria, així com els diversos concursos guanyats en aquest tipus de propostes, ens han convertit en especialistes en la redacció d'avantprojectes, projectes d'ordenació i d'execució que tenen per objecte la integració d'infraestructures, com poden ser: reconversió (amb soterrament o no) d'entorns ferroviaris o vies rodades ràpides en nuclis urbans, reconversió de vies urbanes, o integració paisatgística d'infraestructures lineals.

Projectes i direcció d’obra d’edificis i obres complementaris d’infraestructura, com ara estacions, àrees de peatge, edificis de serveis, ponts, passarel·les, etc.

Projecte i direcció d’obra de places, parcs urbans, parcs paisatgístics, i zones peatonals.


PROJECTES D’EDIFICACIÓ


Projecte i direcció d’obres d’equipaments públics o privats. Especialitzats en edificis i instal·lacions esportives. Seguiment i recolzament tècnic en l'obtenció d'ajudes i finançament.


Projecte i direcció d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges o reutilització d'edificis industrials.
Projectes de reparació i manteniment d'edificis contemporanis.
Projectes de millora de l'eficiència energètica passiva d'edificis existents o projectats, amb càlcul específic del temps d'amortització de les reformes introduïdes.


Projectes i direcció d’obra d’edificis d'habitatge plurifamiliar i habitatges adossats amb serveis comuns.


Projecte i direcció d'obres d'habitatges unifamiliars, adossats o aïllats.


Remodelació de locals comercials, o edificis de nova planta per a usos administratius, comercials o industrials.